ERP_O! – wersja 2024.2.1

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji PIT-37(30) oraz CIT-10Z(5) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2023. W module płacowo-kadrowym udostępniono nowe elementy wynagrodzenia umożliwiające wypłatę m.in. odprawy emerytalnej oraz wynagrodzenia za dni wolne na poszukiwanie pracy.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Udostępniono możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji PIT-37(30) oraz CIT-10Z(5) wraz z załącznikami na formularzach obowiązujących za rok 2023.

Nowości Comarch ERP Optima 2024.2.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono nowe elementy wynagrodzenia umożliwiające wypłatę m.in. odprawy emerytalnej oraz wynagrodzenia za dni wolne na poszukiwanie pracy.

Nowości i zmiany w wersji 2024.2.1

Księgowość

Nowości

  1. Księgowość. Deklaracja CIT-10Z(5). Wprowadzono formularz Deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje. Deklaracja jest możliwa do złożenia za okres od 01.01.2019 roku. Do sporządzenia deklaracji CIT-10Z konieczne jest pobranie modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa.
   .
   Lista deklaracji CIT-10Z
   .
   Deklaracja CIT-10Z jest dostępna dla wszystkich rodzajów księgowości w menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-10Z jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w sekcji Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu zaznaczono nową opcję CIT-10Z. Parametr jest domyślnie zaznaczony zarówno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu.Po przejściu do menu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-10Z dostępna jest Lista deklaracji CIT-10Z zawierająca kolumny:
   • Rok – rok, za który składana jest deklaracja.
   • Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą wyliczona została deklaracja.
   • Korekta – oznaczenie, w jakim celu została sporządzona deklaracja (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji).
   • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
   • Status – status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta).
   • e-Deklaracje – informacje dotyczące statusu e-Deklaracji.
   • Data wysłania – data wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.
Lista deklaracji CIT-10Z

Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku.

Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji CIT-10Z do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana.

Przycisk  Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji CIT-10Z z poziomu listy deklaracji poprzez zaznaczenie deklaracji CIT-10Z, a następnie naciśnięcie przycisku . Na dodanym w ten sposób formularzu automatycznie zaznaczana jest opcja korekta deklaracji, bez możliwości zmiany. Wszystkie dane kopiowane są z deklaracji pierwotnej, z możliwością ręcznej poprawy pól edytowalnych. Jeżeli poprzednia deklaracja CIT-10Z za ten okres nie została zatwierdzona to podczas dodawania korekty deklaracja pierwotna jest automatycznie zatwierdzana.

Przycisk Zmień  umożliwia podgląd utworzonej wcześniej Deklaracji CIT-10Z. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok przycisku ) dostępna jest opcja Podgląd UPO umożliwiająca podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Przycisk  umożliwia usunięcie deklaracji o statusie obliczona.

Na liście deklaracji CIT-10Z w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dla deklaracji o statusie obliczona dostępna jest opcja Zablokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu podświetlonej deklaracji na zatwierdzona. Dla deklaracji o statusie zatwierdzona dostępna jest natomiast opcja Odblokuj deklarację, która umożliwia zmianę statusu deklaracji na obliczona (dla deklaracji niewysłanej do systemu e-Deklaracje oraz dla deklaracji wysłanej, do której odebrano UPO, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji).

Z listy deklaracji CIT-10Z dostępny jest wydruk formularza deklaracji CIT-10Z wraz z załącznikami oraz wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały).

Do deklaracji CIT-10Z nie jest tworzona płatność w Preliminarzu płatności. Deklaracja CIT-10Z nie podlega również księgowaniu.

Dodanie deklaracji CIT-10Z

Po naciśnięciu przycisku  pojawia się okno z możliwością wskazania okresu, za jaki ma zostać dodana deklaracja.

Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencji ryczałtowa istnieje możliwość wskazania zakresu dat, za jaki ma zostać dodana deklaracja CIT-10Z. Domyślnie ustawiany jest poprzedni rok kalendarzowy. Istnieje możliwość wskazania okresu krótszego niż rok kalendarzowy (w ramach tego samego roku kalendarzowego). Nie jest natomiast możliwe ustawienie okresu dłuższego niż rok kalendarzowy lub zakresu dat obejmującego daty z dwóch lat kalendarzowych.

Dla rodzaju księgowości Księgowość kontowa istnieje możliwość wskazania okresu obrachunkowego, za jaki ma zostać dodana deklaracja CIT-10Z.

Jeżeli wybrany zostanie okres rozpoczynający się przed 1 stycznia 2019 r. to pojawi się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2019.

W polu dotyczącym celu złożenia formularza zaznaczana jest domyślnie opcja Złożenie zeznania, z możliwością zmiany na Korekta informacji. Deklaracja jest tworzona po naciśnięciu przycisku .

W momencie przeliczania/ edycji deklaracji CIT-10Z w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-10Z w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Trwa edycja deklaracji CIT-10Z. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji.

Nie ma możliwości dodania drugiej deklaracji za ten sam okres, jeżeli nie zostanie ona oznaczona jako korekta. Dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencji ryczałtowa daty deklaracji nie mogą się nakładać żadnym dniem z już istniejącą deklaracją. Nie jest również możliwe oznaczenie pierwszej deklaracji w danym okresie jako korekty.

Formularz deklaracji CIT-10Z

Formularz deklaracji CIT-10Z otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

 • Identyfikator podatkowy NIP płatnika – pobierany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Okres, za który składana jest deklaracja – pobierany z okna dodawania deklaracji CIT-10Z, nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – pobierany jest urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Cel złożenia formularza (złożenie deklaracji, korekta deklaracji) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
 • Nazwa firmy lub imię i nazwisko podatnika dla osoby fizycznej oraz dane adresowe – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, podlegają edycji na formularzu deklaracji.
 • Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku – dane pobierane z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS DRA, podlegają edycji na formularzu deklaracji.

Na formularzu deklaracji CIT-10Z użytkownik powinien zaznaczyć w sekcji B Tytuły wpłat należności przynajmniej jedną z pozycji:

 • 8. przychody (wypłaty) z tytułów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy, w związku z art. 26 ust. 1m ustawy – po zaznaczeniu tej pozycji pojawia się sekcja D. Zobowiązanie podatkowe z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy wraz z aktywną poz. 23 i poz. 24.
 • przychody (wypłaty) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy – po zaznaczeniu tej pozycji pojawia się sekcja D. Zobowiązanie podatkowe z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy wraz z aktywnymi pozycjami: 25-36.
 • 10. dywidendy oraz dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – po zaznaczeniu tej pozycji pojawia się sekcja E. Zobowiązanie podatkowe z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art 22. ust. 1 ustawy.

Kwoty na deklaracji CIT-10Z użytkownik powinien uzupełnić ręcznie.

Z poziomu otwartego formularza deklaracji CIT-10Z pod przyciskiem  jest dostępny jej wydruk. Podgląd wydruku deklaracji CIT-10Z jest dostępny pod przyciskiem .

Podczas edycji deklaracji o statusie obliczona za pomocą przycisku  następuje weryfikacja, czy zmianie uległy dane przeniesione automatycznie na formularz CIT-10Z (np. adres firmy). W przypadku gdy dane te uległy zmianie pojawia się komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Zaakceptowanie komunikatu powoduje aktualizację danych na deklaracji CIT-10Z. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem na formularzu pierwotnie przeniesionych danych.

Załącznik ORD-ZU

Z poziomu formularza korekty deklaracji CIT-10Z istnieje możliwość dodania załącznika ORD-ZU. Po zaznaczeniu w poz. 7a Rodzaj korekty opcji 1 korekta deklaracji, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, pojawia się pole na wpisanie treści uzasadnienia przyczyny korekty.

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-37(30). Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej PIT-37(30) z załącznikami: PIT/O(28), PIT/D(31), PIT/2K(9) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2023 wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 2. Biuro Rachunkowe. Deklaracje. Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe udostępniono możliwość eksportu deklaracji PIT-37 oraz CIT-10Z do systemu e-Deklaracje wraz z możliwością odbioru UPO. Deklaracje te należy w pierwszej kolejności przygotować i zatwierdzić w programie Comarch ERP Optima w danej bazie.
 3. Biuro Rachunkowe. W Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu/ Biuro rachunkowe/ Atrybuty w grupie atrybutów:
  • Deklaracje CIT dodano atrybut Deklaracja CIT-10Z, informujący o stanie tej deklaracji: Nie dotyczy/ Brak/ W buforze/ Zatwierdzona / Nie wysłano/ Wysłano/ nie odebrano UPO/ odebrano UPO/ Błąd przetwarzania,
  • Deklaracje VAT dodano atrybuty Składa VAT-8 oraz Składa VAT-9M informujące o tym czy podatnik składa deklaracje VAT-8 oraz VAT-9M,
  • Deklaracje VAT dodano atrybut Metoda VAT informujący o tym czy podatnik rozlicza się metodą zwykłą lub kasową,
  • JPK dodano atrybut Składa JPK_V7 informujący o tym czy podatnik składa plik JPK_V7.
  .
  Atrybuty te dostępne są z poziomu modułu Biuro Rachunkowe.
  .
 4. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach: Dokumenty modyfikowaneStatusy e-DeklaracjiWprowadzone dokumenty, dodano informacje o deklaracji PIT-37 oraz CIT-10Z.

Zmiany

 1. Pliki JPK_V7. Licząc JPK_V7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2024 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2023, a w niej Wydruk za rok 2023. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.
 2. Rejestry VAT. Jeżeli faktura sprzedaży została wysłana do KSeF z menu Handel/ Faktury i odebrano do niej UPO to po przeniesieniu faktury z Handlu do rejestru VAT sprzedaży w polu Data wystawienia ustawiana jest data przyjęcia w KSeF. W przypadku kontrahentów z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia również data obowiązku podatkowego ustawia się zgodnie z datą wystawienia/ datą przyjęcia w KSeF.
 3. Import faktur z KSeF. Jeżeli na formularzu faktury pobranej z KSeF wskazano kategorię z zaznaczonym parametrem Podziel odliczenia to po przeniesieniu faktury do rejestru VAT zakupu następuje automatyczny podział odliczeń na dokumencie, zgodnie ze wskazanym na formularzu kategorii wskaźnikiem. W przypadku podatnika VAT czynnego tworzona jest pozycja z odliczeniami Tak/ Warunkowo oraz pozycja z odliczeniami na Nie. W przypadku podatnika VAT nieczynnego tworzone są dwie pozycje z odliczeniami na
 4. Import faktur z KSeF. Jeżeli podczas przenoszenia faktury z KSeF do rejestru VAT lub handlu dodawany jest nowy kontrahent to następuje dla niego weryfikacja statusu VAT podatnika w bazie VAT/VIES.
 5. Import faktur z KSeF. Przy kolejnym wejściu na listę Faktury z KSeF pobierane są faktury za okres od ostatniego pobrania z tej listy. Pobranie pojedynczej faktury z KSeF z poziomu rejestru VAT lub z listy faktur zakupu nie wpływa na okres, za który pobierane są faktury z listy Faktury z KSeF.
 6. Import faktur z KSeF. Na liście Faktury z KSeF dla dokumentu dla którego nie dokonano podglądu faktury oraz nie przeniesiono do rejestru VAT lub handlu w kolumnie Waluta wyświetlana jest wartość: ‘…’.
 7. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku.
 8. Księgowość. Stałe podatkowe. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe zaktualizowano limit odliczenia dla składki zdrowotnej obowiązujący w 2024 r.: 11 600 zł. Kwota limitu uwzględniana jest na zaliczkach na PIT-36L(10) oraz uproszczonych zaliczkach na PIT-36L(3) liczonych od stycznia 2024 r.
 9. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-37(24). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 10. Księgowość. Deklaracja CIT-8 oraz PIT-37. Deklaracje roczne CIT-8 oraz PIT-37 podczas dodawania wyświetlane są w kolejności od najnowszego do najstarszego formularza.
 11. Deklaracja PIT-28, PIT-36, PIT-37. Załącznik PIT/O(28). Zwiększono limit w poz. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy) do kwoty 840 zł.
 12. Księgowość kontowa. Zoptymalizowano przechodzenie na listę obrotów i sald oraz przechodzenie na listę zapisów na koncie z listy obrotów i sald w przypadku dużej ilość kont w planie kont.
 13. Na przelewie do banku powstałym z pliku JPK_V7 w opisie do banku wstawiany jest symbol JPKV7M (dla pliku miesięcznego) i JPKV7K (dla pliku kwartalnego).

Poprawiono

 1. Import faktur z KSeF. Umożliwiono przeniesienie do rejestru VAT sprzedaży faktury VAT marża w walucie obcej.
 2. Import faktur z KSeF. Umożliwiono import faktur sprzedaży w sytuacji gdy na importowanej fakturze pole Nazwa odbiorcy (Podmiot2) zawiera apostrofy.
 3. Księgowość kontowa. Dzienniki. Poprawiono działanie filtra dostępnego na zapisie księgowym w kolumnie R dotyczącej rozrachunku.
 4. Deklaracja CIT-8(32). Załącznik CIT/WZ(3). Wierzytelności i zobowiązania uwzględnione na zaliczkach na CIT-8(32) jako niezapłacone oraz zapłacone w danym okresie, są uwzględniane na formularzu CIT/WZ(3) dodanego do deklaracji CIT-8(32), nie są natomiast uwzględniane na zaliczkach w kolejnym okresie.
 5. Rejestry VAT. Podczas kopiowania dokumentu na którym dodano atrybut z formatem data, na skopiowanym dokumencie dla atrybutu ustawiana była data 01-01-1900. Działanie poprawiono.
 6. Import do rejestru VAT z JPK_V7. Usunięto komunikat pojawiający się podczas importu dokumentów w przypadku zaznaczenia w oknie importu parametru Załóż karty kontrahentów (na podstawie numeru NIP lub wg autonumeracji ustawionej w konfiguracji).
 7. Ewidencja dodatkowa. W specyficznych przypadkach podczas dodawania dokumentu na pracownika następowała zmiana formy płatności na dokumencie. Działanie poprawiono.
 8. Biuro Rachunkowe. Rejestrator czasu pracy. W niektórych przypadkach podczas pracy w programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe z uruchomionym Rejestratorem czasu pracy pojawiał się komunikat: Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click Quit, the application will close immediatelyObject reference not set to an instance of an object. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Zmiany

 1. SENT. Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023r. poszerzono katalog towarów (odpadów) objętych monitorowaniem w SENT. Program Comarch ERP Optima, został dostosowany do tego rozporządzenia.
 2. KSeF – Krajowy System e-Faktur. Dodano możliwość edycji danych na zakładce KSeF, dostępnej na formularzach dokumentów wysyłanych do KSeF i odbieranych z KSeF.
  • Dokumenty zakupowe
   W przypadku dokumentów zakupowych, na formularzach dokumentów wprowadzanych ręcznie udostępniono zakładkę [KSeF], z możliwością edycji pól. Wprowadzone w tym miejscu dane są przenoszone do Rejestru VAT. Jeżeli dokument zostanie pobrany z KSeF, dane na zakładce [KSeF] nadal będą zablokowane do edycji.
  • Dokumenty sprzedażowe
   Dla dokumentów sprzedażowych,  wprowadzono nowy parametr Poza systemem. Parametr jest dostępny na zakładce [KSeF], na formularzach dokumentów. Po zaznaczeniu tego parametru, pola dostępne na zakładce będą możliwe do edycji. Zaznaczenie parametru spowoduje również ustawienie dla dokumentu statusu Poza systemem.
 3.  Zlecenie Nadania Przesyłki. Uwzględniono blokady dostępu operatora przy tworzeniu przesyłek kurierskich.
 4. sPrint. Dodano nowy wydruk Zamówienie u dostawcy (sPrint).

Poprawiono

 1. Dodawanie pozycji na dokumencie. Poprawiono działanie dodawania pozycji na dokumencie w przypadku ustawienia edycja na liście.
 2. KSeF – Krajowy System e-Faktur. Do KSeF wysyłany jest rachunek bankowy dokładnie w takim formacie, w jakim został wprowadzony w programie Comarch ERP Optima. Jeśli prefiks kraju (np. PL) przed numerem rachunku nie został wprowadzony w programie, nie zostanie wysłany do KSeF.
 3. Wydruk Dokumenty niezakwalifikowane do Intrastat. Poprawiono wydruk Dokumenty niezakwalifikowane do Intrastat dla kontrahenta o rodzaju transakcji Procedura OSS.
 4. Comarch Shipping. Przywrócono prawidłowe działanie usuwania Zlecenia Nadania Przesyłki w Comarch Optima, jeżeli Zlecenie Nadania Przesyłki zostało usunięte z poziomu Comarch Shipping.
 5. Zlecenie Nadania Przesyłki. Poprawiono pobieranie punktów odbioru na Zlecenie Nadania Przesyłki dla Poczty Polskiej.

Płace i Kadry

Nowości

  1. Wskaźniki

   Wartości obowiązujące od 1.01.2024:

   Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia
   – dochód deklarowany (składki społeczne): 4 694,40 zł,
   – maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 19 560,00 zł,
   – minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 7 824,00 zł
   .
   Konfiguracja/ Program/ Płace/ Zasiłki
   – podstawa składek ZUS dla osób na urlopach wychowawczych: 4 694,40 zł,.
   .
   Konfiguracja/ Program/Płace/ Podstawa składek ZUS
   – roczna podstawa składek ZUS: 234 720,00 zł.

   Podstawa prawna:
   Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2023, poz. 1342).

  2. Typy wypłat. Wprowadzono nowe elementy wynagrodzenia:
    • Odprawa emerytalna. Składnik przysługujący pracownikowi, u którego z powodu przejścia na emeryturę, ustał stosunek pracy. Element liczony jak ekwiwalent za urlop, opodatkowany i nieoskładkowany.
    • Odprawa pośmiertna. Składnik umożliwiający wypłatę wynagrodzenia zmarłego pracownika członkom jego rodziny. Dodatek kwotowy nieopodatkowany i nieoskładkowany, wpływający na kwotę wypłaty.
     W celu wypłaty odprawy, należy wprowadzić spadkobiercę na listę pracowników i naliczyć  element na liście o rodzaju ‘Inne’.
    • Ubezpieczenie grupowe. Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie części składki na ubezpieczenie grupowe, finansowanej przez pracownika
   Ustawienia dodatków mogą być modyfikowane przez Użytkownika z poziomu Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat.
  3. Wysyłka deklaracji PIT-11. Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11 za pomocą domyślnego klienta pocztowego. Na formularzu deklaracji PIT-11 dodano  przycisk ‘Wyślij’  z opcjami : PIT-11 i PIT-11 z hasłem. Po wybraniu opcji otwiera się formularz wiadomości e-mail domyślnego klienta pocztowego ustawionego na stanowisku np. outlook lub crm jeśli Klient posiada ten moduł. Jeśli wiadomość otwiera się np. w outlooku (domyślny klient pocztowy) to podpowiada się adres e-mail pracownika oraz jest dołączony plik pdf z PIT-11. W przypadku korzystania z programu Comarch ERP Optima w Chmurze Standard do wysyłki konieczne jest posiadanie modułu CRM Plus.
  4. Nowe kody ZUS. Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia.
   • Dodano nowe kody 1430,1431,1432,1433.
   • Na liście kodów pracy o szczególnym charakterze zmieniono opis dla kodu 221.

.
Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2023 poz. 2032).

 1. Kalkulator wynagrodzeń. Umożliwiono wskazanie procentu wynagrodzenia, od którego naliczają się 50% koszty uzyskania przychodu.
 2. Import/eksport danych kadrowych. Umożliwiono import/eksport za pomocą Comarch Migrator, dodatkowych danych informacji o przystąpieniu pracownika do PPK i wysokości składek. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w podręczniku do Comarch ERP Migrator.

Zmiany

 1. Zaliczka na PIT-4R. Wprowadzono zmiany w sposobie ustalania liczby podatników wykazywanych na zaliczce na PIT-4R. Na zaliczce uwzględniane są osoby, które otrzymały przychód w miesiącu deklaracji i zaliczka podatku od tego przychodu jest w kwocie większej niż 0. W związku ze zmianami, w konfiguracji firmy usunięto parametr Nie wykazuj na PIT-4R osób bez opodatkowanego przychodu, którego zaznaczenie decydowało o tym, że w liczbie podatników nie były uwzględniane osoby, które miały naliczone wypłaty, ale nie osiągnęły przychodu wykazywanego na PIT-4. Obecnie program zawsze działa tak jak przy zaznaczonym parametrze.
 2. Ergonomia na formularzu umowy zlecenie. Wprowadzono zmiany usprawniające pracę Użytkownika.
   • dodano możliwość przejścia do kalkulatora wynagrodzeń z poziomu formularza umowy cywilnoprawnej,
   • zmieniono położenie przycisku Policz wartość od netto na formularzu umowy.

Poprawiono

 1. Deklaracja PIT. Lista zaliczek na PIT-4R. Na liście zaliczek na PIT-4R nadmiarowo była wyświetlana deklaracja PIT-8AR, gdy było ustawione filtrowanie deklaracji wg roku. Działanie poprawiono.
 2. PIT-11. Na deklaracji PIT-11, w polu 123 poprawiono limit kwoty składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych, z kwoty 500 zł do aktualnie obowiązującej 840 zł.
 3. Wypłaty:
   • Nie można było naliczyć wypłaty, gdy pracownik był zgłoszony do PPK i w konfiguracji  standardowego  typu wypłaty ‘Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia’ ustawiono algorytm 12. W momencie naliczenia pojawiał się komunikat: Obiekt dopuszczający wartość pustą musi mieć wartość. Działanie poprawiono.
   • Nie można było naliczyć seryjnie wypłat z przychodem PPK i potrąceniem wyliczanym za pomocą algorytmu 12. W momencie naliczenia pojawiał się komunikat: Błąd zapisu wypłaty. Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Działanie poprawiono.
   • Jeżeli pracownik był rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone 2 wypłaty i w drugiej z  nich był naliczony ujemny element ozusowany i opodatkowany, to  w niektórych przypadkach niepoprawnie naliczały się składki społeczne opodatkowane. Działanie poprawiono.
   • Niepoprawnie naliczało  się pomniejszenie za czas zwolnienia w 31-dniowym miesiącu, gdy pracownik był nieobecny przez cały miesiąc,  i część zwolnienia rozliczano w następnym miesiącu (lista płac z opcją miesiąca wstecz). Działanie poprawiono.
   • Jeżeli pracownik rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone 2 wypłaty i pierwszej etatowej uwzględniono pomniejszenie o diety, a w drugiej wypłacie naliczonej seryjnie zmieniono wartość, to ponownie było uwzględniane pomniejszenie o diety.  Działanie poprawiono.
   • W przypadku gdy pracownik w okresie oddelegowania miał odnotowaną nieobecność ‘Zwolnienie (Siła wyższa)’, w wypłacie za ten okres naliczała się niepoprawnie kwota wynagrodzenia za okres zwolnienia z powodu siły wyższej, podstawa składek ZUS i podatku .Działanie poprawiono.
   • W niektórych przypadkach, w wypłatach naliczanych po przekroczeniu limitu zwolnienia z PIT, wykazywany był przychód zwolniony z podatku. Działanie poprawiono.
   • W przypadku rozliczenia wypłat zgodnie z pakietem mobilności, korekta zaliczki podatku powodowała wyzerowanie składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
   • Dla standardowych typów wypłat: Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło, Przychód z tytułu PPK/kontrakt menedż., Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A, mogła zostać naliczona zaliczka podatku w wysokości 18% zamiast 12%. Działanie poprawiono.
   • Nie można było naliczyć wypłaty umowy osoby zgłoszonej do PPK, gdy w konfiguracji umowy, w polu Przychód PPK była ustawiona opcja ‘brak’. Działanie poprawiono.
 4. Zajęcie wynagrodzenia. Nie można było przeliczyć zajęcia wynagrodzenia w wypłacie pracownika tymczasowego. Działanie poprawiono.
 5. Wynagrodzenie za czas urlopu. W niektórych przypadkach, gdy pracownik był cały miesiąc nieobecny,  w  wypłacie naliczało się ‘Wynagrodzenie za czas urlopu’ za urlop wprowadzony w dniach wolnych. Działanie poprawiono.
 6. Bilans otwarcia PIT-11. Po migracji bilansu otwarcia PIT-11 dla pracownika do 26 lat, do limitu zwolnienia z PIT (85 528 zł) doliczana była wartość zaimportowanego zasiłku. Działanie poprawiono.
 7. Wydruk seryjny PIT-11. Po seryjnym naliczeniu deklaracji PIT-11 na wydruku seryjnym deklaracji PIT-11 dla niektórych pracowników mógł nie być wykazany urząd skarbowy oraz kraj. Działanie poprawiono.
 8. Zestawienie wypłat. Poprawiono wykazywanie w zestawieniu wypłat pracownika informacji o przychodzie zwolnionym z PIT, gdy pracownik miał naliczany ujemny element.
 9. Kalkulator wynagrodzeń. Poprawiono ustalenie kwoty brutto od podanej kwoty netto dla przychodu z tytułu umowy cywilnoprawnej objętego zwolnieniem z PIT.
 10. Historia zatrudnienia. Poprawiono wyliczenie stażu pracy w momencie usuwania dat z historii zatrudnienia pracownika.
 11. Zdjęcie pracownika. Poprawiono walidację formatu zdjęć.
 12. Wydruk Karta podatkowa – wypłaty umówPoprawiono wykazywanie kwoty składki zdrowotnej, w sekcji „Razem”, na wydruku „Karta podatkowa – wypłaty umów”, dostępnym z listy pracowników.
 13. Wydruk Rozwiązanie umowy o pracę(sPrint). Poprawiono wykazywanie daty zawarcia i zakończenia umowy.
 14. Synchronizacja danych z Comarch ERP XL. W szczególnym przypadku synchronizacja danych kadrowo-płacowych była przerywana komunikatem błędu i dane nie przenosiły się do Comarch ERP XL. Działanie poprawiono.
 15. Synchronizacja danych z Comarch HRM. W szczególnym przypadku, gdy była ustawiona współpraca z Comarch ERP XL, dane nie przenosiły się do Comarch HRM w chmurze Comarch. Działanie poprawiono.

Ogólne

Zmiany

 1. Pliki JPK_V7 pole P_60. Jeżeli w pliku JPK_V7 zaznaczone zostało pole P_59 (Wniosek na zaliczenie podatku na poczet przyszłych zobowiązań), wymagane jest wpisanie w polu P_60 (Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych) wartości większej od 0.
 2. Kontrahenci – operacje seryjne. Na liście kontrahentów zmieniono nazwę operacji seryjnej Zaznacz/ odznacz parametr Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur na: Zmień zgodę na automatyczną wysyłkę faktur.
 3. Stawki VAT. Zmieniono stawkę podatku VAT dla Estonii z 20% na 22%. Jeżeli Użytkownik we wcześniejszej wersji programu dodał samodzielnie w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT stawkę podatku VAT dla Estonii w wysokości 22%, taka stawka jest usuwana podczas konwersji bazy danych.
  Zmieniona została również stawka podatku VAT dla Republiki Czeskiej z 15% na 12%. Jeżeli Użytkownik we wcześniejszej wersji programu dodał samodzielnie w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT stawkę podatku VAT dla Republiki Czeskiej w wysokości 12%, taka stawka jest usuwana podczas konwersji bazy danych.
 1. Połączenie z serwerem baz danych. W kreatorach podłączania, odtwarzania i tworzenia baz danych dodano weryfikację wprowadzanej nazwy serwera SQL.
  Jeżeli nie zgadza się ona z nazwą, z jaką został zainstalowany serwer SQL (nazwa zwrócona z serwera poprzez zmienną @@SERVERNAME), wówczas program zaktualizuje wprowadzoną nazwę oraz w razie potrzeby założy odpowiedni alias w systemie Windows.
  Przykład
  Jeżeli konfigurując połączenie do serwera podany zostanie jego adres IP i port w postaci 10.132.48.144:1435, wówczas program automatycznie zmieni wprowadzoną nazwę na rzeczywistą nazwę serwera SQL (np. SERWER\OPTIMA). Jeżeli taka nazwa nie będzie rozpoznawana do poprawnego połączenia, w Windows zostanie wprowadzony odpowiedni alias.
  Jeżeli program nie jest uruchomiony na prawach Administratora, wówczas pojawia się komunikat: Aby skonfigurować połączenie z serwerem [nazwa wpisana przez użytkownika] należy utworzyć alias o nazwie [nazwa zwrócona z serwera]. Aby go utworzyć program zostanie uruchomiony na prawach Administratora. Po kliknięciu przycisku OK program jest uruchamiany ponownie w trybie Administratora, co umożliwia mu samodzielnie założyć alias do serwera.
 2. Konfiguracja wydruków. Nowo dodawani operatorzy, którzy nie są administratorami, mają automatycznie nałożone blokady dostępu do Konfiguracji wydruków.
 3. Login CDNMenadzer. Podczas konwersji baz danych, jeżeli na serwerze nie ma bazy CDN_PulpitM, ustawiane jest 12-znakowe hasło dla loginu CDNMenadzer.

Poprawiono

 1. Pobieranie kontrahentów z VIES. Poprawiono pobieranie danych kontrahentów z bazy VIES. Dane nie mieszczące się w polu Ulica są przenoszone do pola Dodatkowe.
 2. Słownik miejscowości. Jeżeli miejscowość została dodana do słownika określonej bazy firmowej (parametr Globalny słownik miejscowości w Konfiguracji/ Programu/ Ogólne/ Parametry nie był zaznaczony), po włączeniu w konfiguracji globalnego słownika miejscowości możliwe jest dodanie tej miejscowości do słownika.
 3. Grupa kontrahenta. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Autonumeracja kodów kontrahentów przy dodawaniu wskazana jest domyślna grupa, dodawany w programie kontrahent przypisywany jest do wskazanej grupy.
 4. Zapisuj historię działań Operatorów. Parametr Zapisuj historię działań Operatorów znajdujący się w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Parametry jest dostępny wyłącznie dla operatora z uprawnieniami administratora.
 5. Archiwizacja Historii zmian. Podczas archiwizowania Historii zmian przy zaznaczonej opcji Usuń wyeksportowane wpisy pojawiał się komunikat: Element ExecuteNonQuery wymaga otwartego i dostępnego połączenia (Connection). Obecny stan połączenia: zamknięte. Działanie poprawiono.
 6. Informacje o firmie. Podczas otwierania okna Informacje o firmie mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.
 7. Lista kategorii. Po otwarciu listy kategorii i naciśnięciu spacji mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.
 8. Generowanie plików JPK_V7. Podczas generowania pliku JPK_V7 zawierającego znaczne ilości dokumentów wystawionych na osoby fizyczne (bez numeru NIP) mógł pojawiać się komunikat: Exception has been thrown by the target of an invocation. Exception of type ‘System.OutOfMemoryException’ was thrown. Działanie poprawiono. W logu generowania takiego pliku ograniczono ilość informacji typu Na dokumencie [Numer] w polu NIP zapisano BRAK. Zweryfikuj poprawność.
 9. Wydruk do pliku. W Konfiguracji wydruków w przypadku użycia zmiennej PeselPracownika dla własnej nazwy pliku z wydrukiem, numer PESEL pracownika jest przenoszony do nazwy tworzonego pliku.

W przypadku pytań lub chęci pozyskania instrukcji oraz wersji DEMO, zachęcamy do kontaktu poprzez poniższy formularz kontaktowy. Dziękujemy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez @SERWIS.PL Sp. z o.o. w zakresie wynikającym z powyższego formularza, w celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest podmiot @SERWIS.PL Sp. z o.o. 00-801 Warszawie, ul. Chmielna 73B/14. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Nadawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia lub usunięcia.

n/a